Aktualności ZZPRC WZK Victoria S.A.


Data opublikowania: 20 lipca 2018 r. Odsłon:

Informacja dla członków Związku odnośnie danych osobowych


      Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych członków Związku.

Szanowny(a) Pan(i), w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), poniżej wskazuje się na szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych przez Pana(ią) danych osobowych: 1. Administrator danych osobowych Administratorem Państwa danych osobowych jest ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW RUCHU CIĄGŁEGO WAŁBRZYSKICH ZAKŁADÓW KOKSOWNICZYCH „VICTORIA” S.A., NIP: 8862816933 Dane kontaktowe: adres: ul. Karkonoska 9, 58-305 Wałbrzych, e-mail: mariusz.zar@op.pl, telefon: 748880659 2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Administrator danych przetwarza Pana(i) dane osobowe, aby: • wyrażona przez Pana(ią) zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, • wypełnianie obowiązków i wykonywanie szczególnych praw przez Administratora danych w dziedzinie prawa pracy, wynikających w szczególności z ustawy o związkach zawodowych, ustawy – Kodeks pracy – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, art. 9 ust. 2 lit. b) RODO, • wykonywanie przez Administratora danych uprawnionej działalności związkowej, w tym reprezentowanie i obrona Pana(i) praw, interesów zawodowych i socjalnych oraz realizacja celów i zadań statutowych związku – art. 9 ust. 2 lit d) RODO, • prawnie uzasadniony interes Administratora danych realizowany przez Administratora danych lub osobę trzecią, tj. w szczególności ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, art. 9 ust. 2 lit. f) RODO. 3. Odbiorcy danych Pana(i) dane osobowe będą przekazywane: • Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Urzędowi Skarbowemu, innym organom administracji publicznej w wykonaniu obowiązku prawnego. • współpracownikom Administratora danych w celach związanych z zajmowanym przez pracownika stanowiskiem, • podmiotowi, który jest dostawcą usług IT dla Administratora danych, • podmiotom, które przeprowadzają szkolenia na zlecenie Administratora danych, • kancelarii prawnej, • podmiotom, które będą dokonywać przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO na wyraźne udokumentowane polecenie Administratora danych. 4. Okres przechowywania danych osobowych Pana(i) dane osobowe będą przechowane do momentu całkowitego rozliczenia się ze wszystkich należności wynikających z zakończonej umowy lub do chwili przedawnienia wszystkich roszczeń wynikających z odrębnych przepisów (ordynacja podatkowa), umowy lub do chwili odwołania zgody, jeśli przetwarzania danych odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej zgody. 5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Przysługują Panu(i) następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych, po spełnieniu warunków i przesłanek określonych przepisami RODO: • prawo dostępu do Pana(i) danych osobowych, • prawo żądania sprostowania Pana(i) danych osobowych, które są nieprawidłowe, • prawo żądania usunięcia Pana(i) danych osobowych, np. w sytuacji, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pana(i) danych osobowych, np. gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana(i) danych ze względu na Pana(i) szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, • prawo do przenoszenia Pana(i) danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych Pana(i) danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, które może Pan(i) przesłać innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator danych przesłał te dane do innego administratora pod warunkiem, że będzie to technicznie możliwe, • prawo wycofania zgody, przy czym z uwagi na możliwość przetwarzania Pana(i) danych na podstawie innych przesłanek, o których mowa w pkt 2 powyżej, w przypadku cofnięcia zgody, będą mogły one być nadal przetwarzane pod warunkiem zaistnienia celów i innych podstaw prawnych, o których mowa w pkt 2. 6. Prawo wniesienia skargi do organu Przysługuje Panu(i) także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 7. Podanie danych osobowych Podanie przez Pana(ią) danych osobowych jest dobrowolne, ale ich przetwarzanie przez Administratora danych jest warunkiem koniecznym realizacji umowy zawartej między stronami. Administrator danych
  Powrót...